REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.shine4car.pl

 
 
 
Sklep dostępny pod adresem www.shine4car.pl dokłada wszelkich starań aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji. 
 
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu internetowego jest: 
 
Bartłomiej Cuper, 
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Shine4car Kosmetyki Samochodowe Bartłomiej Cuper z siedzibą w miejscowości Modliszewice, przy ulicy Piotrkowskiej 8A, 26-200 Końskie, pod numerem NIP: 6581823662 oraz REGON: 260748889 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 
 
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. 
W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych 
negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 
 
Informacje Ogólne 
 1. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze Sklepu internetowego www.shine4car.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
 2. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.shine4car.pl wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.shine4car.pl są zabronione, chyba że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela Sklepu. 
 3. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, które odpowiednio regulują ten obowiązek. 
 4. Przedmiotem działalności sklepu internetowego Shine4car.pl dostępnego pod adresem www.shine4car.pl jest sprzedaż detaliczna produktów do pielęgnacji samochodów oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet. 
 5. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. 
 6. W celu zawarcia umowy ze sprzedawcą klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy lub zawrzeć ze sprzedawcą umowę w oparciu o niniejszy regulamin. 
 7. Treść regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji klienta stanowi treść zawartej umowy pomiędzy stronami. Treść umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby. 
 8. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski. 
 9. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 10. Wszystkie produkty, które oferowane są w sklepie Shine4car.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem sprzedawcy do dostarczenia klientowi produktów bez wad. 
 11. Ceny podane na stronie sklepu www.shine4car.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 12. Klient może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.shine4car.pl
 13. Komunikacja ze sprzedawcą dokonywana przez klienta powoduje ponoszenie przez klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. 
 14. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust. 17 poniżej. 
 15. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. 
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku -Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827). 
 17. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku -Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 
 18. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  a)  ​zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, 
  b)  mediację,
  c)  zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, 
  d)  uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707. 
 
II Definicje Regulaminowe 
 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;
 2. STRONA – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klient oraz Sprzedawcę łącznie; 
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie; 
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – formy składania zamówień na odległość; 
 5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.shine4car.pl
 6. SPRZEDAWCA– Bartłomiej Cuper, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Shine4car Kosmetyki Samochodowe Bartłomiej Cuper, z siedzibą w miejscowości Modliszewice, przy ulicy Piotrkowskiej 8A, 26-200 Końskie, opisaną numerem NIP: 6581823662 oraz REGON: 260748889 wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) link;
 7. USŁUGODAWCA– Bartłomiej Cuper, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Shine4car Kosmetyki Samochodowe Bartłomiej Cuper, z siedzibą w miejscowości Modliszewice, przy ulicy Piotrkowskiej 8A, 26-200 Końskie, opisaną numerem NIP: 6581823662 oraz REGON: 260748889 wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) link;
 8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.shine4car.pl
 9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego Shine4car.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.shine4car.pl
 11. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego Shine4car.pl propozycja zawarcia umowy sprzedaży; 
 12. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego; 
 13. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Shine4car.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży; 
 14. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym Shine4car.pl; 
 15. UMOWA SPRZEDAŻY -umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego; 
 16. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego Shine4car.pl 
 17. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności; 
 18. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez klienta podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy; 
 19. DOKUMENT SPRZEDAŻY -faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań Klienta; 
 20. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy; 
 21. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę; 
 22. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami; 
 23. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu; 
 24. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta produkt; 
 25. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie; 
 26. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji; 
 27. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w przypadku wybrania przez klienta jednej z oferowanych przez sprzedawcę form dostawy produktu; 
 28. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w sklepie internetowym, umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia zamówienia przez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym czy usług Newsletter; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -Prawo telekomunikacyjne; 
 29. NEWSLETTER -usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów sklepu internetowego www.shine4car.pl
 30. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym; 
 31. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję; 
 32. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

III Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych 
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.shine4car.pl następujące usługi elektroniczne:
  a) założenie i prowadzenie Konta w sklepie internetowym, 
  b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz 
  c) Newsletter. 
 2. Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt 1 przez Usługodawcę jest bezpłatne. 
 3. Umowa na świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1 a jest możliwe po wypełnieniu przez Klienta, formularza z wymaganymi danymi rejestracyjnymi, w skład których wchodzą następujące dane: Adres E-mail / Hasło oraz Potwierdzenie Hasła/ Imię/ Nazwisko/ Ulica, nr domu i lokalu/ Miejscowość/ Kod pocztowy/ Telefon kontaktowy. W formularzu rejestracyjnym należy określić charakter zakładanego Konta: Osoba Prywatna lub Firma. W przypadku Firmy należy dodatkowo wskazać Nazwę Firmy oraz Numer NIP. 
 4. Umowa określona w pkt 3 zawierana jest na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy o której mowa w przedmiotowym punkcie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn, poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub przesłania stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shine4car.biuro@gmail.com 
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, określona w pkt 1 b zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę. 
 6. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym są: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli. 
 7. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej. 
 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi elektronicznej w postaci założenia i prowadzenia konta Użytkownika zawartą na czas nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania przyczyn poprzez usunięcie konta Użytkownika lub przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shine4car.biuro@gmail.com z prośbą o usunięcie konta Użytkownika.
 9. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego www.shine4car.pl polegającego na założeniu i prowadzeniu konta oraz możliwości składania zamówień przez formularz zamówień poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: shine4car.biuro@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 537-509-509. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. 
 10. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób. 
 11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. 
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony określonej w pkt 4 przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy. 
 13. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem, i każdorazowo stara się wychodzić naprzeciw oczekiwań Klientów. Klienta prosi się, w ramach możliwości, o kontakt z Usługodawcą w przypadku błędów w działaniu świadczonych usług lub sytuacji, gdy bezpieczeństwo Klienta zostanie naruszone z jakichkolwiek przyczyn. Usługodawca w takim przypadku niezwłocznie podejmie czynności mające na celu ustalenie przyczyn stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa Klienta i podejmie kroki mające na celu wyeliminowanie zagrożenia. 
 14. Określony w pkt 1c Newsletter to usługa, na którą Klient może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka przy rejestracji. 
 15. Usługa świadczenia Newslettera polega na okresowym wysyłaniu do Klienta wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez Klienta adres e-mail. 
 16. Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest zawarta na czas nieokreślony. 
 17. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail sklepu: shine4car.biuro@gmail.com 
 18. Umowa o świadczenie usług Newslettera jest usługą nieodpłatną. 
 19. Wypowiedzenie umowy nastąpi ze skutkiem natychmiastowym i niezwłocznie Klient zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną o wykreśleniu jego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera. 

IV Rejestracja w sklepie 
 1. Sklep na swojej stronie www.shine4car.pl umożliwia dokonywanie rejestracji Użytkownika. 
 2. Rejestracja w sklepie internetowym Shine4car.pl jest dobrowolna i bezpłatna. 
 3. W celu dokonania pomyślnej rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane, wymagane polami rejestracji jako obowiązkowe, a wskazanymi dokładnie w pkt 3 działu III Regulaminu – Warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych. 
 4. Rejestracja w sklepie internetowym Shine4car.pl jest dobrowolna i bezpłatna, i nie jest wymogiem koniecznym dla dokonywania zakupów w sklepie www.shine4car.pl poprzez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie. 
 5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. 
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu. 
 7. Zaleca się, aby Klient zachował staranność przy wypełnianiu formularza rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi sprzedawcy realizację zamówienia. 

V Zamówienia 
 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. 
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. 
 3. Rejestracja w sklepie internetowym Shine4car.pl nie jest wymogiem koniecznym dla dokonywania zakupów w sklepie www.shine4car.pl poprzez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie. 
 4. Sklep wystawia Fakturę VAT na wszystkie sprzedawane towary. 
 5. Określony w pkt 4 dokument sprzedaży jest wysyłany wraz z towarem do Klienta. 
 6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”. 
 7. „Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia. 
 8. W celu sfinalizowania zamówienia należy wybrać odpowiednio formę płatności oraz dostawy, a w przypadku potrzeby wypełnić Informacje Dodatkowe oraz wypełnić formularz następującymi danymi: 
  W przypadku Klienta Indywidualnego: 
  a) Imię i Nazwisko 
  b) Adres 
  c) Kod Pocztowy 
  d) Miasto 
  e) Telefon 
  f) E-mail 
  Oraz dodatkowo w przypadku Firm: 
  a) Firma 
  b) NIP 
 9. W tym miejscu istnieje również możliwość Założenia Konta, przez zaznaczenie odpowiedniego okienka, wskazanie Innych danych wysyłkowych lub zapisanie się na Newsletter. 
 10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia, zgodnie z zapisami ujętymi w pkt 11, działu V Regulaminu – Zamówienia. 
 11. Po złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie, otrzymuje on zwrotną wiadomość z linkiem do potwierdzenia złożonego zamówienia. Klient, po otrzymaniu wiadomości powinien, chcąc potwierdzić złożone zamówienie, kliknąć w link potwierdzający. Sklep po otrzymaniu zwrotnej informacji o potwierdzeniu złożonego zamówienia przez Klienta. Otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Sklep jest chwilą przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia. Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje w momencie otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia od Klienta. Potwierdzenie jest generowane po kliknięciu przez Klienta w link, nadesłany przez Sklep w automatycznie generowanej odpowiedzi, na złożone przez Klienta zamówienie w Sklepie. Za chwilę przyjęcia zamówienia przez Sklep uważa się otrzymanie potwierdzenia od Klienta. 
 12. Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane. 
 13. Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. 
 14. Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta. 
 15. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
 16. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta. 

 

VI Sposób płatności 

 1. Wszystkie ceny widniejące w Sklepie www.shine4car.pl są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. 
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: 
  a) przy odbiorze towaru ("za pobraniem") 
  b) przy odbiorze towaru przy odbiorze osobistym 
  c) płatnością DotPay 
  d) przedpłata -płatność przelewem na konto sprzedawcy lub w oddziale banku na konto:
  54 1050 1416 1000 0090 7956 2972 

  Bartłomiej Cuper 
  ul Piotrkowska 8A Modliszewice
  26-200 Końskie

  podając w tytule przelewu Nr zamówienia i imię oraz nazwisko Zamawiające. 


   
 3. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. 
 5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie koszyka. 

VII Realizacja dostawy 
 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. 
 2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta. 
 3. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą Poczty Polskiej, Paczkomatami InPost, DHL, UPS, FedEx. 
 4. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na stronie sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie. 
 5. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 4 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest klientowi przez sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia. 
 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy w dni robocze od poniedziałku do piątku po uprzednim kontakcie ze sklepem i uzgodnieniu godziny odbioru towaru pod adresem:

  Shine4car Kosmetyki Samochodowe Bartłomiej Cuper 
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 8A 
  26-200 Końskie 

   
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia. 
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób. 
 9. Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie lub równoważnie po wysłaniu potwierdzenia dokonania zapłaty. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje przy odbiorze towaru. 
 10.  Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: 537-509-509 bądź na adres e-mail: shine4car.biuro@gmail.com 
 11. Klient, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 537-509-509 bądź na adres e-mail: shine4car.biuro@gmail.com 
 12. Sprzedawca może rozszerzyć formy dostawy o kolejnych dostawców, a informacje o tym będą bieżąco aktualizowane w cenniku transportu. 

VIII Postępowanie Reklamacyjne – Rękojmia 
 1. W przypadku umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia). 
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy konsumentowi. 
 3. Roszczenie konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy konsumentowi. 
 4. W przypadku gdy określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli: 
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 
  d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym. 
 6. Na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 
 7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy: 
  a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać; 
  b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta; 
  c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą; 
 8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 
 9. W przypadku umowy z konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na konsumencie. 
 10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 
  a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; 
  c) żądać wymiany produktu na wolny od wad; 
  d) żądać usunięcia wady. 
 11. Konsument, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna. 
 12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez sprzedawcę konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. 
 13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z umową. 
 14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie konsumenta za uzasadnione. 
 15. Sprzedawca, w przypadku żądania konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 
 16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 
 17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia. 
 18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z umową wymaga nadmiernych kosztów. 
 19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 
 20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 
 21. sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, konsument może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania obowiązku przez sprzedawcę, konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. 
 22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. 
 23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 
 24. przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. 
 25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu regulaminu konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 
 26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji. 
 27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna. 
 28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy. 
 29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 
 30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi. 
 31. Reklamacje prosimy kierować na adres: Shine4car Kosmetyki Samochodowe Bartłomiej Cuper, Modliszewice, ul. Piotrkowska 8A, 26-200 Końskie

 

​IX Gwarancja

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Sine4car.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. 
 2. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu lub jest podawany na żądanie. 
 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 
 4. Klient ma prawo reklamować wadliwy produkt stosując do tego opisane w druku gwarancyjnym zalecenia, a w szczególności przesyłając zdjęcia oraz dokładny opis Towaru, wobec którego prowadzone ma być postępowanie gwarancyjne. 
 5. Sklep jest pośrednikiem pomiędzy Klientem a gwarantem. 
 6. Roszczenia wynikające z gwarancji prosimy kierować na adres wskazany w druku gwarancyjnym. 

 

X Odstąpienie od Umowy - Zwroty 

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres shine4car.biuro@gmail.com bądź też listownie na adres: 

  Shine4car Kosmetyki Samochodowe Bartłomiej Cuper 
  Modliszewice, ul. Piotrkowska 8A 
  26-200 Końskie 

   
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem www.shine4car.pl/ lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. 
 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności. 
 4. Sprzedawca potwierdza konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 
 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. 
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu. 
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że: 
  a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; 
  b) w przypadku wybrania przez konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów; 
  c) konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej; 
 10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 
 11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
 12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. 
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 14. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach: 
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
  k) zawartej na drodze aukcji publicznej; 
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi nie będącemu jednocześnie konsumentem, a więc w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą. 


XI Postanowienia końcowe 

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. 
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: 
  a) telefon: 537-509-509 
  b) e-mail:
  shine4car.biuro@gmail.com 
  c) pisemnie na adres:
  Shine4car Kosmetyki Samochodowe Bartłomiej Cuper 
  ​​Modliszewice, ul. Piotrkowska 8A 
  26-200 Końskie, 
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.shine4car.pl 
 7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 
 8. Nazwa sklepu internetowego www.shine4car.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione. 
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014
 

Producenci w sklepie

 • logo ADBL
 • logo Autobrite Direct
 • logo Chemical Guys
 • logo Collinite
 • logo Diamondbrite
 • logo Kwazar
 • logo Meguiar's
 • logo Menzerna
 • logo Mothers
 • logo Mr & Mrs Fragrance
 • logo Poorboy's World
 • logo Rupes
 • logo Shine4car
 • logo SmartWax